QUÈ POTS FER

Amics de la UNESCO de Barcelona funciona gairebé amb voluntaris perquè creiem que la força del voluntariat és la que pot ajudar a difondre les idees de pau i de solidaritat entre els pobles i les cultures.


PERFILS DE VOLUNTARIS

L’entitat desitja i necessita diferents perfils de voluntariat, però amb plantejament previ: persones compromeses i implicades amb l’Entitat a la qual puguin aportar un mínim de temps, dedicació, coneixements i il·lusió.
Hi ha diferents àmbits en els quals pots participar com a voluntari dins de cadascun dels projectes:

Organització de projectes
Administració i suport: Tasques generals com la recepció en els diferents esdeveniments i activitats, l’acolliment, suport administratiu i captació de socis.
Disseny gràfic: Maquetació, disseny de gràfics, disseny audiovisual (CD-vídeo), etc.
Comunicació: Relacions públiques, xarxes socials, web.
Fotografia: Fer reportatges fotogràfics dels esdeveniments que organitzem.
Avaluació dels projectes: enquestes de satisfacció, d’interès o d’avaluació organitzativa.


DRETS I DEURES DELS VOLUNTARIS

Els drets:

– Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat necessaris per desenvolupar la tasca de voluntariat, així com la formació necessària per a l’acompliment de la seva activitat.
– Formalitzar la seva vinculació amb l’entitat amb el full de compromís.
– Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin.
– Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de la seva acció voluntària, així com la seva desvinculació.

Els deures:

– Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat ha previst per fer efectiu un treball coordinat en els programes, així com en la formació acordada.
– Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes i observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
– Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per la seva actuació.
– Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.
– Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.
– Notificar a l’entitat de voluntariat la seva renúncia amb antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per evitar perjudicis a l’activitat en què participen.


Més informació en el següent PDF:

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram